Politika Integrovaného systému řízení

Společnost NET-SYSTEM s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti IT se specializací na nejmodernější technologie v počítačových komunikačních systémech.

Naše úspěšnost a další rozvoj jsou podmíněny výsledky, které dosahujeme na trhu se svými produkty:

 • služby – servisní činnost, školení a prodej technologie,
 • projektová činnost – návrhy řešení komunikačních sítí a zakázkový software,
 • realizace kabelových systémů.

Pro zajištění kvality těchto produktů je zaveden a uplatňován integrovaný systém řízení podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN ISO/IEC 27001:2014, ČOS 051622 (AQAP 2110).

POLITIKA QMS POLITIKA ISMS == RIZIKO
ZÁKAZNÍCI – Respektujeme zákazníka a jeho specifické požadavky. Uplatňujeme individuální přístup k zákazníkům, klademe důraz na rychlost a maximální možnou pružnost odezvy. U dlouholetých zákazníků dbáme na udržení znalostí prostředí a rozvoj osobních kontaktů.

KVALITA SLUŽEB – Kvalitu dodávek a služeb zajišťujeme způsobilým personálem, jehož odborný růst je systematicky plánován a řízen. Kvalita a specifičnost dodávek a služeb poskytovaných zákazníkům je prioritou pro všechny zaměstnance.

KONTROLA – Všechny činnosti ovlivňující kvalitu produktů jsou průběžně kontrolovány prostřednictvím zavedených kontrolních mechanismů a neustálého kontaktu se zákazníkem. Důsledný kontrolní systém je základem pro monitoring procesů z hlediska kvality i uspokojování individuálních potřeb zákazníků.

FIREMNÍ ETIKA – Pro činnosti společnosti je rozhodující vzájemná důvěra mezi zaměstnanci a zákazníky a snaha řešit problémy konstruktivním jednáním. Zaměstnanci na všech úrovních organizační struktury odpovídají každý svým dílem za dodržování politiky kvality a naplňování jednotlivých cílů kvality. Vedení společnosti podporuje trvalé zvyšování úrovně znalostí a způsobilosti zaměstnanců. Systematicky sleduje vývojové trendy v oboru, a zejména v projektové činnosti uplatňuje využití moderních technologií a specifických řešení vycházejících vstříc individuálním potřebám zákazníka.

Hlavním záměrem vedení společnosti v oblasti kvality je vedle plného uspokojení potřeb, požadavků a očekávání zákazníka a plnění požadavků závazných předpisů a norem i spokojenost majitelů a všech zaměstnanců společnosti.

CÍLE KVALITY – Politiku kvality konkretizují cíle kvality stanovené na základě aktuálních poznatků o úspěšnosti produktů, o efektivnosti a účinnosti našich činností. Plnění cílů kvality je předmětem trvalého zájmu a angažovanosti vedení společnosti. Celý systém řízení kvality je vedením pravidelně přezkoumáván a analyzován za účelem zajištění námětů na zlepšení.
My, vedení firmy, jsme si vědomi toho, že informace v dnešním světě jsou rodinným stříbrem každé organizace, které je potřeba všemi dostupnými způsoby chránit.

S ohledem na předmět podnikání, my všichni lidé tvořící firmu, přicházíme do styku s informačními systémy a některými informacemi svých zákazníků, které již jsou, anebo mohou být potenciálně cenné. Zároveň při své činnosti vytváříme aktiva (ať již informační, věcná nebo lidská), která jsou atributem, zdrojem a konkurenční výhodou.

S ohledem na toto poznání, se jako vedení firmy, zavazujeme ve své řídící činnosti využívat všechny dostupné prostředky, ať již technické nebo organizační, abychom zajistili bezpečnost informací a ochránili svoje aktiva.

Naše priority a cíle jsou následující:

 1. Ochránit informace svých zákazníků, se kterými přicházíme do styku při své činnosti, a to bez ohledu na to, zda to zákazník v dané chvíli vyžaduje;
 2. Ochránit svoje aktiva tak, aby byla zajištěna kontinuita činnosti firmy:
 • software vyvinutý a vyvíjený firmou včetně jeho zdrojového kódu
 • zákaznická data – přístupové údaje do zákaznických informačních systémů
 • zákaznická data – technická a organizační znalostní báze zákaznických informačních systémů
 • firemní komunikační infrastruktura jako zdroj pro technickou a obchodní činnost
 • firemní know-how dané souhrnem know-how lidí, kteří firmu tvoří;
 1. Působit na zvyšování povědomí o potřebě ochrany informačních i jiných aktiv u svých zaměstnanců, spolupracovníků a zákazníků;
 2. Posílit důvěryhodnost firmy v očích svých zákazníků svým vystupováním, působením a statusem i v oblasti bezpečnosti informací;
 3. Zvyšovat své know-how v oblasti bezpečnosti informací a následně tak přinášet svým zákazníkům přidanou hodnotu;
 4. Vyčlenit odpovídající finanční prostředky pro naplňování činností v oblasti zajištění bezpečnosti informací;
 5. Garantovat tyto závazky podstoupením pravidelného certifikačního procesu Integrovaného systému řízení.

Při tomto úsilí prosazujeme a uplatňujeme tyto principy:

 1. Bezpečnost našich aktiv integrálně souvisí s naplňováním ochrany zákaznických dat a není možno je oddělit. Na základě ochrany našich aktiv zajišťujeme odpovídající služby svým zákazníkům.
 2. Zajištění bezpečnosti informací není pouze záležitostí vedení firmy, ale principy ochrany informací a aktiv prostupují celou naší organizační strukturou.

Naše firma je tvořena svými zaměstnanci, kteří bezprostředně interagují se zákazníkem a jeho daty, a proto je, jako vedení firmy, činíme odpovědnými za bezpečnost informací a ochranu aktiv při jejich každodenní činnosti.

 1. Pro každou naši činnost je ochrana informací a aktiv atributem. Přizpůsobujeme svoji činnost v každém okamžiku s ohledem na zajištění bezpečnosti informací. Princip ochrany aktiv a zajištění bezpečnosti informací je protknut ve všech činnostech společnosti (a posuzování při všech změnách).

Při uplatňování tohoto principu využíváme následujících akcí a reakcí:

 • hodnocení rizik
 • prevence vzniku rizik
 • pružná a rychlá reakce na nenadálá rizika
 • organizační a technická opatření
 1. Způsoby zajištění bezpečnosti informací je know-how, které je nutno rozvíjet a chránit. Vítáme aktivity svých zaměstnanců a kolegů v oblasti bezpečnosti informací a v této činnosti je organizačně podporujeme.
 2. Toto vše se zavazujeme zajišťovat a naplňovat v souladu s právními a jinými předpisy.

Generála Svobody 50
460 01 Liberec 13
telefon: +420 482 428 111
fax: +420 482 428 199
GSM: +420 602 655 175
email:

O nás
Vize a poslání Politika Integrovaného systému řízení Osvědčení k činnosti Odborné certifikace Kontakt
Služby
Síťové technologie Hlasové systémy Vývoj software Outsourcing a školení Realizace kabelových systémů Testovací laboratoř